SOBRE EL PROGRAMA

Agenda 2030 Feminista

L’Agenda 2030 Feminista i els Drets Sexuals i Reproductius:

Enfortir capacitats d’incidència a l’agenda global 2030 i a l’agenda catalana.


Què és l’Agenda 2030 Feminista?                              

L’Agenda 2030 Feminista és un programa d’acció liderat per les entitats catalanes Creación Positiva i L’Associació Drets Sexuals i Reproductius,  que treballen en defensa dels Drets Sexuals i Reproductius com a centre de la defensa dels Drets Humans de les Dones.  El Programa compta amb el finançament i suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).

El Programa vol contribuir a la garantia real dels Drets Sexuals i Reproductius i que aquests Drets Humans de les Dones, inclosos en l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, marquin les polítiques públiques de manera transversal a través del procés d’implementació de la mateixa agenda, tant a nivell local com global.

L’Agenda 2030 Feminista vol ser un espai de trobada d’entitats, grups, xarxes i moviments socials que compartim la defensa dels Drets Sexuals i Reproductius, dels Drets Humans de les Dones i del Feminisme com a prioritat dins de les nostres agendes d’acció i incidència quotidiana per tal de que l’Agenda 2030 incorpori una perspectiva feminista i de drets humans per tal de que es garanteixen els drets humans de les dones i els drets sexuals i reproductius.


Per què necessitem una Agenda 2030 Feminista?

L’Agenda 2030 estableix un ODS específic per a la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones i les nenes (ODS 5) i metes de gènere en altres ODS però sense el reconeixement explícit dels drets humans de les dones que queda fora del document oficial i només s’integren en la seva declaració política . Val a dir que en la declaració política  es reconeix la importància de la transversalitat de gènere de la Plataforma d’Acció de Beijing i del Programa d’Acció de la Conferència Internacional sobre Població i Desenvolupament com a elements fundacionals.

A més, els drets sexuals de les dones i altres col·lectius no es reconeixen i els drets reproductius s’incorporen d’una manera molt acotada. La divisió sexual del treball es recull d’una manera molt feble I, el fet de confiar plenament en el creixement econòmic com a via per aconseguir el desenvolupament planteja seriosos dubtes des del feminisme.

Des del feminisme, entenem i visibilitzem el vincle evident que hi ha entre cada ODS, els drets humans de les dones i els drets sexuals i reproductius. Aquest vincle no està present en els 17 ODS oficials i,  per tant,  existeix el risc que l’Agenda 2030 estigui, des de l’inici, “deixant a molta gent enrere“. Si volem realitzar canvis estructurals que aportin a la transformació social és indispensable visibilitzar i treballar des d’aquest vincle.


Objectius i accions de l’Agenda 2030 Feminista

L’objectiu, alhora que acció principal i transversal del Programa Agenda 2030 Feminista és la Incidència Política que es realitza a nivell català, estatal, europeu, i global, a través de la participació als diferents espais mencionats, generant aliances i posicionaments comuns amb associacions, moviments i xarxes d’entitats catalanes, llatinoamericanes i europees.

Fem incidència per incorporar i garantir els drets sexuals i reproductius dins les polítiques públiques locals i globals. Participem de manera activa tant a nivell local com multilateral a espais com la Comissió sobre la Condició Jurídica i Social de la Dona de Nacions Unides (CSW) i el Fòrum d’Alt Nivell per el Desenvolupament Sostenible (HLPF) que tenen lloc anualment (a nivell regional com global) entre d’altres. La incidència es fa sempre des d’una perspectiva de gènere i de drets humans amb una mirada feminista interseccional.

Una de les accions per assolir aquest objectiu és l’elaboració d’un Instrument de Seguiment i Monitoratge de les polítiques públiques catalanes en relació als Drets Sexuals i Reproductius, que inclourà una proposta d’indicadors feministes, per tal que aporti a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya des d’una perspectiva feminista.

Per a l’elaboració d’aquest instrument, es crea el Grup de Monitoratge configurat per 11  entitats / xarxes catalanes vinculades a la defensa dels Drets Sexuals i Reproductius des d’una perspectiva feminista interseccional. El Grup de Monitoratge treballa de manera col·lectiva a través de sessions de treball temàtiques dinamitzades per Almena Cooperativa Feminista, i amb el suport de seminaris implementats per expertes en instruments de monitoratge internacionals i incidència política, d’organitzacions d’Amèrica Llatina i el Carib, que afegeixen valor a la construcció de l’instrument a través de la seva experiència i coneixements en aquests temes.

L’Agenda 2030 Feminista també compta amb un document de recerca (pendent de presentació) a càrrec del Grup de Recerca Antígona, que descriu i analitza l’estat de la situació actualitzat dels Drets Sexuals i Reproductius a Catalunya des d’una perspectiva de política pública i jurídica.


Els ODS seran feministes o no seran!

Per visibilitzar el vincle entre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), els Drets humans de les dones, i el Drets Sexuals i Reproductius, hem elaborat ODS feministes interseccionals com a proposta alternativa als ODS oficials aprovats per Nacions Unides.

Fins ara hem elaborat vuit (de disset) ODS amb perspectiva feminista interseccional. Són els següents:

ODS 3  Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats.
ODS 4 Garantir un educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge 
durant tota la vida per a tothom.
ODS 5 Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes.
ODS 10 Reduir la desigualtat en i entre els països.
ODS 11 Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i 
sostenibles.
ODS 13 Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest.
ODS 16 Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible, 
proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, 
responsables i inclusives a tots els nivells.
ODS 17 Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament 
Sostenible.

 

Els ODS feministes s’elaboren en tres idiomes: català, castellà i anglès i es poden trobar a l’apartat de la web ODS FEMINISTES

Actualment estem en procés d’elaboració de la resta d’ODS (1,2,6,7,8,9,12,14,15) amb la col·laboració d’entitats expertes en els temes corresponents a cada ODS restant.


Aliança i Declaració Agenda 2030 Feminista

Un dels principals objectius de l’Agenda 2030 Feminista és la creació i consolidació d’una aliança per a la defensa dels Drets Sexuals i Reproductius, fer-los visibles i reals en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Aquesta aliança està formada per entitats i organitzacions de dones i feministes d’Amèrica Llatina i el Carib i Europa, va ser creada durant la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona de Nacions Unides del 2018 (CSW62). Des d’aleshores l’aliança a treballat de manera conjunta i col·laborativa per consolidar la Declaració ‘Els drets sexuals i reproductius al centre de l’Agenda 2030 de Desenvolupament sostenible’ com un instrument col·lectiu d’incidència i difusió per situar els Drets Humans de les Dones a les agendes locals i globals. La Declaració es centra els següents eixos:

  • Educació Sexual Integral
  • Economia de les Cures
  • Laïcitat i Fonamentalismes
  • Avortament i Anticoncepció
  • Violències Masclistes
  • Discursos d’odi, estigma i discriminació

La Declaració que ha estat impulsada per més de 1500 entitats membres de l’aliança Agenda 2030 Feminista i s’ha presentat el 14 de març de 2019 durant la CSW63 a la ciutat de Nova York, està oberta a adhesions.

 

 

DECLARACIÓ

 

ADHESIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


+ Informació: www.agenda2030feminista.org  / info@agenda2030feminista.org

Document Descargable / Què és l’Agenda 2030 Feminista?