MONITORATGE DSIR

⌈català⌋ / ⌈español⌋ / ⌈english⌋

⌈català⌋


UN INSTRUMENT DE MONITORATGE DELS DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS

El Monitoratge dels Drets Sexuals i Reproductius a l’Agenda 2030 de Catalunya:un instrument d’incidència feminista és una eina de monitoratge i seguiment de les polítiques públiques catalanes en relació als 
Drets Sexuals i Reproductius que inclou una proposta d’indicadors feministes, per tal que aporti a la 
implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya des d’una perspectiva feminista.

Elaborat per Creación Positiva i L'Associació Drets Sexuals i Reproductius i el Grup de Monitoratge de l'Agenda 2030 Feminista (configurat per 11  entitats / xarxes catalanes vinculades a la defensa dels 
Drets Sexuals i Reproductius des d’una perspectiva feminista interseccional) de manera col·lectiva a 
través de sessions de treball temàtiques dinamitzades per Almena Cooperativa Feminista, i amb el suport 
de seminaris implementats per expertes en instruments de monitoratge internacionals i incidència 
política, d’organitzacions d’Amèrica Llatina i el Carib com la RSMLAC i la REPEM, que afegeixen valor a 
la construcció de l’instrument a través de la seva experiència i coneixements en aquests temes.L’INFORME JURÍDICO-NORMATIU SOBRE ELS DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES CATALANES

El document de recerca L’Estat de la qüestió dels Drets Sexuals i Reproductius a Catalunya i la seva 
relació amb les polítiques públiques catalanes a càrrec del Grup de Recerca Antígona, descriu i analitza 
l’estat de la situació actualitzat dels Drets Sexuals i Reproductius a Catalunya des d’una perspectiva de política pública i jurídica.6 EIXOS CLAU 

Ambdós documents, juntament amb la Declaració Agenda 2030 Feminista, estan estructurats 
seguint el sis grans eixos temàtics que considerem clau en la garantia del DSiR. Són el fil 
conductor per a l'incidència política feminista local i internacional de l'Agenda 2030 
Feminista:

Eix 1: Educació sexual integral
Eix 2: Economia de les cures 
Eix 3: Laïcitat i fonamentalismes 
Eix 4: Avortament i anticoncepció 
Eix 5: Violències masclistes 
Eix 6: Discursos d’odi, estigma i discriminació (LGTBI+ i Feminismes)

 

⌈español⌋


INSTRUMENTO DE MONITOREO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

El Monitoreo de los Derechos Sexuales y Reproductivos en la Agenda 2030 de Catalunya: un instrumento de  incidencia feminista es una herramienta de monitoreo y seguimiento de las políticas públicas catalanas 
en relación a los Derechos Sexuales y Reproductivos, que incluye una propuesta de indicadores feministas, para que aporte a la implementación de la Agenda 2030 en Catalunya desde una perspectiva feminista.

Elaborado por Creación Positiva y L'Associació Drets Sexuals i Reproductius i el Grupo de Monitoreo de la Agenda 2030 Feminista  (formado por 11 entidades / redes catalanas vinculadas a la defensa de los DSyR desde una perspectiva feminista interseccional) de manera colectiva a través de sesiones de trabajo 
temáticas, dinamizadas por Almena Cooperativa Feminista, y con el apoyo de seminarios implementados por 
expertas en instrumentos de monitoreo internacionales e incidencia política, de organizaciones de América Latina y el Caribe como la RSMLAC y REPEM, que añaden valor a la construcción del instrumento a través de su experiencia y conocimiento en estos temas.INFORME JURÍDICO-NORMATIVO SOBRE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CATALANAS

La Agenda 2030 Feminista también cuenta con un documento de investigación y diagnosis: El estado de la 
cuestión de los derechos sexuales y reproductivos en Catalunya y su relación con las políticas públicas 
catalanas a cargo del Grupo de investigación Antígona (UAB), que describe y analiza el estado de la 
situación actualizado de los Derechos Sexuales y Reproductivos en Catalunya, desde una perspectiva de 
política pública y jurídica.

 
6 EJES CLAVE

Los dos documentos, junto con la Declaración Agenda 2030 Feminista están estructurados 
siguiendo los seis grandes ejes que consideramos clave en la garantía de los DSyR. 
Son el hilo conductor para la incidencia política feminista tanto local como internacional de la Agenda 2030 Feminista:

Eje 1: Educación sexual integral
Eje 2: Economía de los cuidados
Eje 3: Laicidad y fundamentalismos
Eje 4: Aborto y anticoncepción
Eje 5: Violencias machistas
Eje 6: Discursos de odio, estigma y discriminación (LGTBI+ y Feminismos) 

 


⌈english⌋SEXUAL AND REPRODUCTIVE RIGHTS MONITORING INSTRUMENT

Monitoring Sexual and Reproductive Rights in Catalonia's 2030 Agenda: an instrument of feminist advocacy is a tool to monitor and track public policies in Catalonia regarding Sexual and Reproductive Rights (SRR). It proposes feminist indicators to help measure, compare and ascertain the scope of progress on SRR matters and the 2030 Agenda implementation in Catalonia from a feminist perspective. 

Drafted by Creación Positiva and L’Associació Drets Sexuals i Reproductius and the Monitoring Group of the 2030 Feminist Agenda (which includes 11 feminist entities in Catalonia working on the defence of SRR) in a participative fashion through thematic working sessions, boosted by Almena Cooperativa Feminista and the backing of experts in international monitoring and political advocacy instruments from Latin America and the Caribbean such as RSMLAC and REPEM.** The legal-regulatory report ‘Overview of Sexual and Reproductive Rights in Catalonia and their relationship with Catalan Public Policies’ is only available in catalan and spanish.

6 KEY ISSUES

Both documents, along with the 2030 Feminist Agenda Manifesto are structed following the 6 issues that we highlighted as key to guarantee Sexual and Reproductive Rights. These issues are the common thread for feminist political advocaty, both local and internacional, of the 2030 Feminist Agenda:

Issue 1: Comprehensive sexuality education
Issue 2: The care economy
Issue 3: Secularism and fundamentalism
Issue 4: Abortion and contraception
Issue 5: Violence against women
Issue 6: Hate speech, stigma, discrimination (LGTBI+ and Feminisms)