INDICADORS

INDICADORS DELS OBJETIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
DES D’UNA MIRADA FEMINISTA


Us fem una proposta d’indicadors feministes i adaptats al nostre territori com a alternativa a la bateria oficial d’indicadors aprovats per les Nacions Unides. L’objectiu és treballar de manera col·lectiva en l’elaboració i aprovació dels indicadors claus per al nostre territori i  també desitgem que aporti a la reflexió i a la generació de consciència crítica.

INDICADORS FEMINISTES ODS 3

GARANTIR UNA VIDA SANA I PROMOURE EL BENESTAR PER A TOTES I TOTS A TOTES LES EDATS


3.1.1. Termini i cobertura de la política nacional sobre dret a l’avortament que garanteix cobertura 100% territori i 100% ciutadania de l’exercici del dret a la sanitat pública.

3.1.2. Proporció dones accedeixen a avortament lliure, segur, gratuït i de qualitat en els serveis públics.

3.1.3. Nº de campanyes de deconstrucció de l’estigma associat al dret a l’avortament realitzades pel govern.

3.1.4. Proporció de dones que coneixen el seu dret a l’avortament i com exercir-lo.

3.2.1. Programa sanitari d’atenció a la salut i als drets sexuals i reproductius abasta el 100% de la població i 100% dels territoris.

3.2.2. Proporció dones accedeixen a mètodes anticonceptius última generació gratuïts de qualitat i adaptats.

3.2.3. Proporció dones accedeixen a anticoncepió d’emergència de manera gratuïta.

3.2.4. Proporció de professionals de la salut formats en drets sexuals i reproductius des d’un enfocament feminista interseccional i de drets humans amb enfocament de gènere.

3.2.5. Proporció de professionals de la salut formats en violències masclistes des d’una perspectiva feminista interseccional i des d’una perspetiva de drets humans.

3.2.6. Nombre de centres de sexualitats per a població jove adaptats de qualitat i gratuïts.

3.2.7. Nº de campanyes sobre Drets Sexuals i Reproductius realitzades pel govern.

3.2.8. Proporció de persones joves que coneixen tots el metodes anticonceptius.

3.3.1. Despesa pública per càpita de serveis sanitaris d’estratègia de drets sexuals i reproductius.

3.3.2. Proporció de població accedeix a informació sobre els seus Drets Sexuals i Reproductius.

3.3.3. Nº de denúncies de violència institucional a professionals de la salut en relació a Drets Sexuals i Reproductius.

3.3.4. Proporció de denúncies de violència institucional a professionals de la salut en relació a Drets Sexuals i Reproductius als quals s’ha donat resposta efectiva i reparació.

3.3.5. Proporció de dones que considera que el seu grau de control sobre la seva autonomia i llibertat sexual és alt.

INDICADORS FEMINISTES ODS 4

GARANTIR UNA EDUCACIÓ INCLUSIVA, EQUITATIVA I DE QUALITAT I PROMOURE OPORTUNITATS D’APRENENTATGE DURANT TOTA LA VIDA PER A TOTES I TOTS


4.1.1. Proporció de centres educatius públics i privats en tots els seus cicles formatius s’imparteixen assignatura educació sexual de manera obligatòria.

4.1.2. Nombre d’agents educatius formats especificament en educació de salut sexual i reproductiva sota un enfocament de drets humans, des d’una perspectiva de gènere i des del feminisme interseccional.

4.1.3. Percentatge d’alumnat que ha rebut educació sexual integral a les seves escoles.

4.1.4. Grau de compromís per part de les direccions dels centres educatius, les AFAs i els equips docents en la implementació a les escoles.

4.2.1. Taxa de formació en sexualitat positiva.

4.2.2. Nombre de sessions de rendició de comptes anuals sobre estratègia d’educació sexual a les escoles.

4.2.3. Grau d’apoderament individual en l’alumnat sobre drets sexuals i reproductius i eduació sexual.

4.2.4. Índex d’autonomia sexual del alumnat.

4.2.5. Índex de qüestionament del sistema heteropatriarcal per part de l’alumnat.

4.2.6. Índex d’accés a la reparació per part del alumnat.

INDICADORS FEMINISTES ODS 5

ASSOLIR LA IGUALTAT ENTRE ELS GÈNERES I APODERAR TOTES LES DONES I LES NENES


5.1.1. Taxes de feminicidi.

5.1.2. Taxes de violació marital.

5.1.3. Proporció de dones que han patit violència física, sexual i psicològica durant l’últim any.

5.1.4. Proporció de la despesa pública social en campanyes de sensibilització de la població sobre violències masclistes.

5.2.1. Proporció de la despesa pública social en campanyes de sensibilització de la població sobre la violència sexual.

5.2.2. Proporció de professionals de salut, ensenyament i assistència social capacitats sobre violència sexual des d’un enfocament feminista interseccional i de drets humans.

5.2.3. Despesa pública en prevenció de violència sexual.

5.2.4. Proporció de dones que han patit violència sexual durant l’últim any.

5.3.1. Nombre de mesures d’acció positiva dutes a terme per garantir presència, opinió i veus de les dones en els mitjans de comunicació.

5.3.2. Proporció de dones propietàries, gerents i directores de mitjans de comunicació.

5.4.1. Nombre de mesures adoptades per abolir estereotips de gènere, heteronormatius, racistes i de classe.

5.4.2. Nombre de lleis i polítiques elaborades amb la participació substantiva i vinculant del moviment de dones i feministes

5.4.3. Proporció de jutges / jutgesses capacitats / des sobre violències masclistes des d’un enfocament feminista interseccional i de drets humans.

5.4.4. Proporció advocats / advocades capacitats / des en violències masclistes des d’un enfocament feminista interseccional i de drets humans.

5.5.1. Nombre d’organitzacions feministes i del moviment de dones existents al territori.

5.5.2. Quantitat de recursos econòmics i personals de les organitzaciones de dones i feministes per tal d’assolir els seus objectius.

5.5.3. Existència de mecanismes perquè les organitzaciones feministes i del moviment de dones puguin participar del procés d’elaboració, aprovació i execució del pressupost.

5.5.4. Nombre polítiques públiques definides en coproducció amb les entitats i col·lectius feministes.

INDICADORS FEMINISTES ODS 10

REDUIR LA DESIGUALTAT ALS I ENTRE ELS PAÏSOS


10.1.1. Estat Ratificació Conveni C189 de l’Organització Internacional del Treball- Conveni sobre les treballadores i els treballadors domèstics.

10.1.2. Estat Ratificació Convenció internacional sobre la protecció dels drets de tots els treballadors i treballadores migratoris i dels seus familiars

10.2.1. Proporció recursos i partides pressupostàries destinades a les cures i a la seva democratització.

10.2.2. Millora de la valoració de la ciutadania sobre la importància de la cura.

10.2.3. Nº de Mesures adoptades per frenar la feminització de les migracions.

INDICADORS FEMINISTES ODS 11

CIUTATS I COMUNITATS


11.1.1. Proporció de col·lectius feministes i de dones treballant en l’àmbit comunitari.

11.1.2. Proporció de la despesa pública destinada a implementar plans municipals de Justícia de Gènere.

11.1.3. Proporció despesa pública destinada a cursos de capacitació d’autodefensa feminista.

11.1.4. Nº plans de barri elaborats des d’una perspectiva feminista amb participació substantiva i vinculant dels col·lectius feministes.

11.1.5. Nombre de polítiques públiques definides en coproducció amb les entitats i col·lectius feministes.

11.2.1. Nombre de protocols d’actuació contra les agressions sexistes aplicats en els espais públics

11.2.2. Proporció d’espais públics lliures de relacions de poder heteropatriarcals i de violència simbòlica heteropatriarcal.

11.2.3. Proporció anuncis sexistes en espai públic.

11.2.4. Proporció de dones que se senten insegures en llocs públics.

INDICADORS FEMINISTES ODS 13

ACCIÓ CLIMÀTICA


13.1.1. Proporció de la despesa pública destinada a implementar programes de defensa a les defensores dels drets humans.

13.1.2. Nombre de denúncies de violacions de drets humans per part de defensores de drets humans d’empreses transnacionals.

13.1.3. Nombre de denúncies de violència sexual per part de defensores de drets hunams i justícia climàtica

13.1.4. Proporció de grups feministes i de drets de les dones presents en les esferes internacionals de governança sobre canvi climàtic.

13.1.5. Nombre mesures adoptades per garantir que els acords comercials bilaterals i multilaterals salvaguardin els drets humans, que incloguin a més la protecció de les defensores, les comunitats i el medi ambient, i que incorporin els mecanismes que ofereixen reparacions per les violacions

13.1.6. Data d’entrada en vigor i cobertura legislació que no permeti acaparament de terres.

13.1.7. Data d’entrada en vigor i cobertura de la legislació que garanteix el dret de propietat de les dones sobre la terra.

INDICADORS FEMINISTES ODS 16

PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES


16.1. 1. Proporció d’operadors de justícia (fase instrucció i penal) advocats / des inclosos policies, capacitats / des en violències masclistes des d’un enfocament feminista interseccional i de drets humans.

16.1.2. Nombre d’ordres de protecció atorgades a supervivents de violència masclista.

16.1.3. Nombre de suspensió de pàtries potestats com a mesura cautelar fase d’instrucció.

16.1.4. Nombre d’extinció de pàtries potestats en comptar amb sentència ferma.

16.1.5. Nombre de denúncies de violència institucional interposades per víctimes de violència masclista.

16.1.6. Nombre de denúncies de violència institucional interposades per víctima als quals s’ha donat resposta efectiva i reparació.

16.1.7. Nombre d’indemnitzacions sol·licitades per supervivents de violències masclistes.

16.1.8. Proporció d’indemnitzacions concedides a supervivents de violències masclistes.

INDICADORS FEMINISTES ODS 17

ENFORTIR ELS MITJANS D’EXECUCIÓ I REVITALITZAR L’ALIANÇA MUNDIAL PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE


PARTICIPA


Hi ha moltes formes de participar amb l’Agenda 2030 FEMINISTA. Fes una ullada a les formes de participació

VEURE PARTICIPA